Konference Základní organizace OS KOVO BRANO Hradec nad Moravicí proběhla v úterý 15. května v hradeckém sídle BRANO a.s. Na toto vrcholné jednání odborové organizace se sešla nadpoloviční většina pozvaných delegátů a konference tedy byl usnášeníschopná.

Po schválení orgánů konference (pracovní předsednictvo, mandátová, návrhová a volební komise) začalo samotné jednání. Delegáti si nejprve vyslechli zprávu Dozorčí a revizní komise a zprávu o činnosti ZO. Projednány byly změny zásad hospodaření a následně také schváleny. Schválen byl rovněž rozpočet ZO na rok 2018. Změny se týkaly také statusu ZO OS KOVO BRANO Hradec nad Moravicí. I zde vyjádřili přítomní odboráři svůj souhlas. Program pokračoval projednáním změn volebního řádu základní organizace.

Do usnesení konference byl přijat návrh předsedy ZO OS KOVO BRANO Hradec nad Moravicí Petra Lichnovského, který se týkal toho, že k 3. listopadu 2018 dojde k ukončení funkční činnosti předsedy a celého závodního výboru ZO a proběhnou nové volby představitelů základní organizace.

Na závěr konference delegáti projednali aktuální informace, které se týkaly kolektivního vyjednávání, zájezdové činnosti a nadcházejícího setkání odborářů, jenž proběhne 23. června.